Nyereményjáték szabályzat

 H. Fajth Evelin – írói oldal

Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat

  1. Szervező:

Jelen részvételi- és játékszabályzatban bemutatásra kerülő játék (a továbbiakban: Játék) szervezője H. Fajth Evelin (Cím: 2030 Érd, Bányász utca 1. Tel.: 06-70/630-9128)

  • A Játékos

A Szervező által meghirdetett Játékban minden Facebook adatlappal rendelkező személy részt vehet.

  • A játék mechanizmusa:

3.1 A Szervező a Játékot a Játékos részére a Szervező hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/hfajthevelin) keresztül hirdeti meg.

3.2 A nyereményjáték 2022. augusztus 29. – 2022. szeptember 05. napjáig tart.

3.3 A Szervező nyereményjátékot hirdet mindazon Játékosok között, akik a H. Fajth Evelin Facebook oldalán a Játék lebonyolítására létrehozott eseményben feltett kérdésre az esemény alá írt hozzászólás (komment) formájában válaszol.

3.4 A nyeremény sorsolására 2022. szeptember 06-án kerül sor. A sorsolás nyertesét a Szervező a H. Fajth Evelin Facebook oldalán teszi közzé. Amennyiben a Játékos értesítése a Szervező részéről a sorsolástól számított 4 munkanapon belül nem vezet eredményre, akkor a nyeremény átadását a Szervező a pótnyertes részére bonyolítja le egyező módon. A nyertes a nyereményt postai úton kapja meg. Külföldre sajnos nem áll módomban postázni.

4.       A Játék időtartama:

A Játék kezdőnapja: 2022. augusztus 29. 18:00

A Játék zárónapja: 2022. szeptember 05. 18:00

5.       Sorsolás

A nyeremény sorsolásának időpontja: 2022. szeptember 06. 18:00

6.       Nyeremény

6.1. A Szervező által meghirdetett sorsolás keretében az alábbi nyereményt sorsolja ki a 3.4. pontban meghatározottak szerint:

1 db H. Fajth Evelin: A pokol édenkertje című regény nyomtatott verziója

1 db A pokol édenkertje borítóképpel ellátott könyvjelző

6.2. A nyeremény másra át nem ruházható. A nyeremény pénzre át nem váltható.

6.3. A Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán kívül további kötelezettség nem terheli. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosítását, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a H. Fajth Evelin hivatalos Facebook oldalán. A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

7.       Moderálás

A szervező fenntartja a jogot, hogy minden Felhasználói tartalom közlését megtagadja, a Felhasználói tartalmat moderálja vagy eltávolítsa. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy visszautasítsa vagy törölje az (alábbiakban meghatározott) kifogásolható tartalmakat és/vagy bármely olyan felhasználói tartalmat, melyet saját belátása szerint jogsértőnek vagy oda nem illőnek talál, és a felhasználót kizárja a játékból. A Szervező saját kizárólagos belátása szerint megőrizhet bizonyos felhasználói tartalmakat, továbbá ha jogszabály ezt kívánja, vagy ha a Szervező ésszerű belátása szerint a felhasználók vagy személyes biztonságának védelme érdekében erre szükség van, nyilvánosságra is hozhatja a felhasználói tartalmat. A Szervező nem szavatolja a felhasználói tartalmak pontosságát, teljességét vagy minőségét. A Szervező kizárja felelősségét a bármely felhasználói tartalomban szereplő hibából vagy hiányosságból, vagy a bármely, a Facebook oldalon közzétett vagy egyéb módon továbbított felhasználói tartalom felhasználásából származó bármilyen kárért vagy veszteségért. A felhasználónak, illetve Játékosnak kell mérlegelnie, mielőtt a felhasználói tartalomban szereplő információra hagyatkozna, mivel a felhasználói tartalom téves vagy egyéb módon félrevezető információt tartalmazhat, és a felhasználón, illetve a Játékos a saját kockázatára hagyatkozik a felhasználói tartalomra.

8.       Adatkezelés

8.1. A Szervező jelen részvételi- és játékszabályzatnak, valamint az adatvédelemre vonatkozó törvényeknek megfelelően kezeli a Játékosok személyes adatait.

8.2. A Játékos téves adatszolgáltatásából (postázási címelírása, hibás e-mail cím, név elírása stb.) eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

8.3. H. Fajth Evelin (Cím: 2030 Érd, Bányász utca 1.: „Adatkezelő”) az Ön 8.4. pontban meghatározott személyes adatait a jelen 8.5. pontban meghatározott célból az Ön önkéntesen adott, előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása alapján kezel. A nyereményjátékban történő részvétellel Ön kifejezetten hozzájárul a 8.4. pontban meghatározott személyes adatainak kezeléséhez. Ön a Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertes lesz, akkor az Adatkezelő az Ön nevét nyilvánosságra hozza a Szervező hivatalos Facebook oldalán. Ön kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a játékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért. A játékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes, azonban Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben nyertessé válása esetén nem adja meg a nyeremény átadásához szükséges adatokat, az a játékból való kizáráshoz vezet, azaz elveszti a jogosultságát a nyereményre.

8.4. A Kezelt személyes adatok köre

Az Adatkezelő a 8.5. pontban meghatározott célból kizárólag azon személyes adatait kezeli, melyeket Ön a játékban történő részvétel során önkéntesen adott meg az Adatkezelőnek (például név, e-mail cím, levelezési cím, továbbiakban: Személyes Adat)

8.5. Az adatkezelés célja

Az adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a játékban való részvétel, illetve a nyeremény átadásának lebonyolítása céljából kezelni.

8.6. Adatkezelő, adatfeldolgozó

Az Adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a 8.5. pontban meghatározott célból kezelni. Az Ön Személyes Adatainak kezelése során az adatok feldolgozását H. Fajth Evelin (Cím: 2030 Érd, Bányász utca 1.) végzi.

8.7. Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a 8.5. pontban meghatározott célból az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a Játék végéig jogosult kezelni.

8.8. Adatbiztonság

Az Adatkezelő biztosítja az Ön Személyes Adatainak biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az Ön Személyes Adatainak megfelelő szintű védelmét garantálják.

8.9. Hozzájárulás visszavonása

Az Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy hozzájárulását bármikor, bármilyen korlátozás vagy indokolás nélkül díjmentesen visszavonhatja az alábbi e-mail címre küldött e-mail útján (info@hfajthevelin.hu) vagy az alábbi levelezési címre küldött postai levélben (H. Fajth Evelin – 2030 Érd, Bányász utca 1.).

9.       Jogorvoslat

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) értelmében az Infotv-ben meghatározott feltételek szerint Ön: (i) jogosult az adatkezelőtől az adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni (ii) kérheti az adatkezelőtől az adatainak a helyesbítését, jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) vagy bírósághoz fordulhat.

10.   A részvételi- és játékszabályzat Játékos általi elfogadása

10.1. Játékos a Játékban való részvételével tudomásul veszi és elfogadja jelen részvételi- és játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

11.   Záró rendelkezések

A Játék tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók. A Játék során a jelentkezésekkel összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által a jelentkezéskor adott hozzájárulásnak, a jelen játék- és részvételi szabályzatnak és a Facebook elveknek megfelelően használható fel.

A játékot a Facebook nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem a Facebooknak. A Játékos által megadott információk csak a játékadminisztráció céljára lesznek felhasználva. A Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól.

Nem bízod a szerencsére? Rendeld meg:

A pokol édenkertje e-könyv

Nem kell magaddal cipelned a könyvet és a novellákat, hanem ebook formátumban akárhol olvashatod: telefonodon, tableteden, még könyvjelzőt sem kell használod! Miután végeztél a könyvvel, jöhetnek a novellák!

2000 Ft

A pokol édenkertje könyv

Tapintsd, szagold, leld meg az örömöt benne, miközben elmerülsz egy korrupcióval átitatott világban! Kérd dedikálva, és már küldöm is a személyre szólóan megírt üzenettel együtt, a novellákat pedig digitális formátumban adom át!

3300 Ft

Megrendelő lap


H. fajth Evelin

A pokol édenkertje

Krimi

Emma ​elismert, sikeres írónő. Eddig felépített, tökéletes világa egyszeriben kettészakad, amikor balesetben elveszíti férjét és kislányát, ő maga pedig deréktól lefelé lebénul. Úgy érzi, megfosztották a mennyországtól, és immár a pokolba került, mígnem a kezébe kerül egy régi újságkivágás, amely egy rejtélyes körülmények között eltűnt szelencéről és a vele kapcsolatos gyilkosságokról szól.

Az 1880-as évekbeli Magyarországon virágkorát éli a korrupció. A rendőrség Johanna, a külföldön élő és tevékenykedő tanácsadónő segítségét kéri, hogy kézre kerítsék a kéjnők gyilkosát, lebuktassák a besúgókat, és kiderítsék, mit rejt a titokzatos vörös szelence.

A pokol édenkertje egy olyan világba kalauzolja az olvasókat, ahol kábítószerkereskedelem, korrupció, prostitúció és temérdek hazugság fonja át a történetszálakat. Miképpen kapcsolódik egymáshoz Emma és Johanna, valamint a többi szereplő életútja? Hol ér véget a történet, és hol kezdődik a valóság?

író, szövegíró, blogger

H. Fajth Evelin

Fajth Evelin családanya és feleség a hétköznapokban, míg szabad idejében gyilkosok és rejtélyek nyomába ered lerántva a leplet a túlságosan mély és elzárt titkokról. Szívesen repíti el magát egy másik világba, ahol az igazságért harcol, vagy éppen két lábbal a talajon próbál egyensúlyozni a magánélet és a munka között. Hogy kieressze a fáradt gőzt, imád olvasni, kirándulni, és gyakorta kacérkodik a kalligráfiával is. Szöveget ír, blogol, űrhajót készít gyerekeinek kartondobozból, vagy a konyhában kísérletezik, hogy megtalálja a tökéletes citromos pite receptjét.

Ide írj nekem:

info@hfajthevelin.hu

Vagy keress telefonon:

+36 70 630 9128

Iratkozz fel a hírlevélre!

Regisztrálj email címeddel, hogy megajándékozhassalak A pokol édenkertje című regényem egy részletével!

Kíváncsi vagy hogyan kapcsolódik Emmához Johanna, a titokzatos tanácsadónő? Milyen szövevényes hálót kell kibogozni, hogy fény derüljön a titkokra? Újdonságok, hírek, kedvezmények, kuponok várnak! Hová küldhetem a fejezetet?